Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym https://www.sklep-naturalwax.pl/


I. Postanowienia ogólne
Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów poprzez witrynę internetową Sprzedawcy https://www.sklep-naturalwax.pl/, zwanej dalej „sklepem”.
Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Dla Kupującego obowiązujący jest aktualny regulamin w brzmieniu z daty zawarcia umowy zakupu.

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego https://www.sklep-naturalwax.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie, służą prezentacji wizualnej konkretnych modeli.
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie poprzez zakupy w sklepie on-line.


II. Przebieg transakcji
Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (https://www.sklep-naturalwax.pl/) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
-wyboru zamawianych Towarów
-podania adresu dostawy
-wyboru formy płatności
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.
Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
Na płatność Sprzedawca oczekuje 7 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana. Nie wysyłamy towarów na podstawie potwierdzenia przelewu, lecz tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu płatności.
PŁATNOŚCI W SERWISIE PayU- SZYBKI PRZELEW / KARTA PŁATNICZA / BLIK / PRZELEW24 - natychmiastowa płatność  w systemie Przelewy24.
Operatorem kart płatniczych jest PayU SA Agent rozliczeniowy, ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Prosimy o wypełnienie formularza opcji dostawy, udostępnianego na stronie sklepu, w celu umożliwienia jej sprawnej realizacji.

III. Wysyłka towaru
Przesyłki wysyłamy kurierem, lub paczkomatem. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Wysyłki realizowane są przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty 
W sezonie letnim i sezonie świątecznym czas ten może wydłużyć się do 72 godzin.
Dokonany zakup dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
Wszystkie informacje o zaksięgowaniu wpłaty i wysyłce towaru są wysyłane automatycznie za pomocą wiadomości e-mail.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce, wynikające z błędnego adresu Kupującego lub braku zmiany adresu doręczenia w określonym w niniejszym Regulaminie sposób. Sprzedawca nie ma możliwości ustalenia z firmą doręczającą godziny przyjazdu do Adresata. Przesyłki dostarczane są w dni powszednie.


IV. Odbiór i sprawdzenie przesyłki
Podczas odbioru przesyłki, należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić przy dostarczającym protokół szkody, w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie oraz sposób zapakowania przesyłki. Aby przewoźnik poniósł odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w czasie transportu na sporządzonym protokole szkody należy zaznaczyć pole "USZKODZONE OPAKOWANIE". W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 570 696 869 lub poprzez formularz na stronie sklepu


V. Cena i koszty
Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom.
Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszt dostawy.
Koszt przesyłki stanowi odrębną pozycję na dokumencie sprzedaży.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, lub paragon.
Wiążąca dla stron jest cena widniejąca w sklepie internetowym w momencie kliknięcia przez Kupującego na opcję "kupuję".
Koszty wysyłki towarów są zawsze podane w formularzu zamówienia, dotyczą jednego zamówienia i nie podlegają negocjacjom.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail: biuro@naturalwax.pl Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru (odbiór towaru od przewoźnika). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu Towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, ubytki) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony kompletny wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowód zakupu) na adres: Pory78 02-757 Warszawa. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący. Firma Laboratorium Natural Wax Sp. z o.o. nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek wysłanych za pobraniem.


VII. Reklamacja
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:
-wad fabrycznych
-niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu
Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje na adres e-mail biuro@naturalwax.pl.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
Koszty przesyłki reklamowanego towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Sklep. W wypadku reklamacji – oczywiście bezzasadnej – koszty przesyłki ponosi Klient.
Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176)

VIII. Spory
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe
Każdy klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody może zostać w każdej chwili cofnięte poprzez przesłanie informacji o jej cofnięciu na adres poczty elektronicznej (biuro@naturalwax.pl).
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu
 
Przejdź do strony głównej